{"total":403,"stores": [ {"name":"CTY TNHH TM DV HUYỀN MY","web_address":"Số 47 Đại lộ Hồ Chí Minh, P. Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3726.3525040883314!2d106.32668941493112!3d20.93835448604748!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31359b47550224a9%3A0x18e8c314cee674c6!2zQ-G7rWEgaMOgbmcgIkdp4bqlYyBtxqEgc-G7r2EgVmnhu4d0Ig!5e0!3m2!1svi!2s!4v1501749570670","district_code":"THANHPHOHAIDUONG","province_code":"HAIDUONG"} ] }